Tournament 20 – 21.08.16

Frigopan Competition 08.2016_103 Frigopan Competition 08.2016_327 Frigopan Competition 08.2016_287 Frigopan Competition 08.2016_278 Frigopan Competition 08.2016_256 Frigopan Competition 08.2016_148 Frigopan Competition 08.2016_139 Frigopan Competition 08.2016_65 Frigopan Competition 08.2016_12 Frigopan Competition 08.2016_593 Frigopan Competition 08.2016_570 Frigopan Competition 08.2016_567 Frigopan Competition 08.2016_542 СтоянFrigopan Competition 08.2016_531 Frigopan Competition 08.2016_520 Frigopan Competition 08.2016_512 Frigopan Competition 08.2016_485 Frigopan Competition 08.2016_368 84 За качване Frigopan Competition 08.2016_328 DSC_0463 DSC_0434 DSC_0339